Документа

Документа

Правилници

Правилник о похвалама и наградама ученика и Правилник о избору ученика генерације
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и свих активности које организује дом ученика
Пословник о раду ученичког парламента
Процедура о начину правдања изостанака и вођењу документације
Правилник о похвалама, наградама, дисциплинској и материјалној одговорности ученика станара дома
Правилник ЕКСКУРЗИЈЕ
Правилник о раду
Правилник о испитима
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 
Правилник о измени правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о расподели сопствених прихода
Правилник о набавкама
Правилник о организацији и систематизацији радних места и послова
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
Листу категорија документарног материјала са роковима чувања
Правилник о сталном стручном усавршавању 2021.
Правилник о поклонима запослених  
Правилник о употреби мобилних телефона
Правилник о заштити података о личности

Пословници
Закон/правилници
Стручна упутства
Родна равноправност

Comments are closed.