Педагошко-психолошка служба

Педагошко - психолошка служба

Гордана Милановић, психолог
Бојана Савић Богдановић, педагог (на боловању)
Весна Ристић, педагог
Иконија Голић, психолог

Области рада стручних сарадника:
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са ученицима
5. Рад са родитељима
6. Рад са директором школе
7. Рад у стручним органима и тимовима
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и локалном самоуправом

e-mail:

Comments are closed.