Кућни ред

Кућни ред

КУЋНИ РЕД ДОМА

Кућним редом Дома се регулише организација живота и рада и норме понашања ученица у Дому ученика медицинске школе „Сестре Нинковић“.

Поштовање Kућног реда је обавеза за све ученице у Дому.

I РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА И УЧЕЊА У ДОМУ

 Ученице су дужне да редовно похађају наставу и професионалну праксу.
 У Дому се припремају за наставу у време предвиђено за обавезно учење и по потреби ван њега у договору са васпитачима.
 Време за учење је од 900 до 1200 часова, односно од 1500 до 1800 часова.
 У то време у Дому влада мир и тишина што обезбеђује васпитач.
 Учење се одвија у учионицама дома или собама.
 Сви изузеци у смислу простора и времена за учење морају бити договорени са васпитачима.
 За помоћ у учењу и савладавању наставног градива могу и треба да се обрате васпитачима и стручном сараднику.
 Ученице су у обавези да се придржавају мера заштите здравља.

II ОДЛАЗАК И НАПУШТАЊЕ ДОМСКИХ ПРОСТОРИЈА

 Ученице су дужне да се придржавају распореда дневних активности.
 Ученице имају могућност изласка у град сваког радног дана до 2200 часа.
 Ученице могу добити и продужени излазак до 2400, али уз сагласност родитеља и одобрење васпитача ( упутство за продужене изласке ).
 Изласци након 2200 могу бити промењени у зависности од епидемиолошке ситуације и прописаних мера.
 Ученице петком и суботом имају могућност изласка до 2400.
 Ученице које долазе касније не смеју реметити одмор онима које већ спавају.
 Ученице које одлазе кући пријављују сваки свој одлазак васпитачима. Самовољно одсуствовање из Дома преко ноћи повлачи предузимање дисциплинских мера. Сваки долазак од куће се такође евидентира.
 Евиденцију присутности ученица у Дому обавља васпитач сваког радног дана од 2200 и викендом од 2100 .

III ПРИЈЕМ ПОСЕТА

 Посете у Дому до даљњег нису дозвољене, осим по одобрењу дежурног васпитача у заједничким просторијама.

IV КОРИШЋЕЊЕ БОЛОВАЊА У ДОМУ

 При појави здравствених проблема, ученице треба да се обрате дежурном васпитачу.
 Дежурни васпитач поступа по процедури за збрињавање болесних ученица.
 Одсуство болесних ученица из школе правда родитељ/старатељ.
 Свако изостајање са наставе подразумева јављање васпитачу.
 У Дому не постоји специјализовано место (стационар) где би ученице могле да се опорављају за време болести, па се оболеле ученице шаљу на кућно лечење, евентуално, код рођака у граду у договору са родитељима/старатељима.
 У случају сумње на Covid 19 ученица се привремено смешта у собу за изолацију до доласка родитеља.
 У току ноћи помоћ болесним ученицама обезбеђује одговорно лице у Дому (дежурни васпитач).

V ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА СОБА И ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПРОСТОРИЈА

 Брига о личној хигијени и хигијени соба је обавеза свих ученица у Дому.
 Ученице су у обавези да редовно одржавају личну хигијену.
 Хигијена соба се обавља свакодневно по распореду који собни колектив утврди унапред.
 Уредност соба и ормара прегледаће васпитачи свакодневно, а чланови Хигијенске комисије два пута недељно.
 Контролу личне хигијене и хигијене просторија свакодневно врши васпитач.
 Добро проветравати све просторије и држати отворене прозоре кад год је то могуће.
 Ученице су дужне да воде бригу о хигијени заједничких просторија тако што не остављају неред, отпатке бацају на место предвиђено за то и правилно користе санитарне просторије и уређаје.
 Рубље се пере и суши на местима предвиђеним за то.
 Постељина се мења 1 недељно по утврђеном распореду!
 Дозвољено је коришћење само домске постељине!

VI ЛИЧНА И ДОМСКА ИМОВИНА

 Ученице су дужне да чувају личну имовину и имовину других станара у Дому.
 Неодговорно коришћење, руковање туђом имовином, њено оштећење или уништење повлачи накнаду штете од стране починиоца.
 Ученице су дужне да чувају и правилно користе инвентар и имовину Дома.
 Собним инвентаром ученице се задужују при усељењу у Дом.
 Сву почињену штету ученице су дужне да надокнаде.
 Штета настала у заједничким просторијама које користе ученице, а за које се не зна починилац сматра се колективном штетом. Штета се констатује, евидентира у књизи дежурства, а наплата штете се врши преко жиро рачуна Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“.

VII УЗИМАЊЕ ХРАНЕ

 Исхрану ученицама обезбеђује кухиња Дома по одређеним нормативима и јеловнику.
 Храна се узима у трпезарији Дома ( самопослуживањем) према утврђеном редоследу дневних активности, уз обавезну идентификацију картицом пре узимања оброка.
 Место за столом које користи ученица оставља уредно.
 Ученица је дужна да прибор са остацима хране врати на одређено место.
 Ученице у трпезарију долазе пристојно обучене.
 Васпитач је дежуран у трпезарији током трајања оброка.
 За евентуалне проблеме у трпезарији ученице се обраћају васпитачима.
 Узимање оброка ван предвиђеног времена дозвољено је из оправданих разлога уз најаву дежурном васпитачу.
 Изузетно, у случају болести, васпитач организује оброк ученици.
 Забрањено је изношење хране и посуђа из трпезарије.
 Забрањено је уношење хране у собе.

VIII НОРМЕ ПОНАШАЊА У ДОМУ

 Ученице у међусобним контактима развијају другарство, међусобно уважавање, солидарност, истинољубивост и хуманост, уз обавезно поштовање прописаних мера безбедности.
 Понашање ученица у Дому подразумева учтивост кроз коју се огледа и пажња и поштовање других.
 Улазак у просторије се најављује куцањем.
 Примедбе на поступак радника Дома ученице указује помоћнику директора за Дом и васпитачима.
 Уношење алкохола, наркотичких средстава као и пушење у Дому, повлачи најстрожије васпитно-дисциплинске мере.
 Употреба истих ван Дома крши углед Дому као установе и повлачи васпитно-дисциплинску меру.
 Ученице су у обавези да поседују и редовно користе идентификациону картицу коју издаје Дом.

Висину накнаде за услуге Дома одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја – сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције Републике Србије.
Накнада за коришћење дома уплаћује се најкасније до 05-ог (петог) у месецу за претходни месец, ако то није одговарајућим актима или одлукама Министарства просвете другачије речено.
Уплата се врши на жиро рачун Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, Крагујевац.

О спровођењу овог Кућног реда старају се следећа званична лица:
-Директор школе и Дома
-помоћник директора за Дом
-васпитачи
-стручни сарадник
-секретар

ПРАВИЛА КУЋНОГ РЕДА ДОМА за време услова пандемије

КУЋНИ РЕД ДОМА УЧЕНИКА за време услова пандемије, можете погледати ОВДЕ.

Comments are closed.