О нама

Мото школе

ЗНАЊЕ И ПРИЈАТЕЉСТВО ЗА ЦЕО ЖИВОТ

Историјат и развој школe

Медицинска школа „Сестре Нинковић“ основана је 1947. године, као државна школа за медицинске сестре. У том послератном периоду, у прву генерацију уписане су 42 ученице. Школа је била смештена у преуређеној приватној кући, у Улици Светозара Марковића, у којој се налазио и интернат за ученице. У нову зграду, која је наменски грађена, школа је пресељена 1954. године. Нови услови и интернатски смештај су представљали, за тадашње време, високе стандарде и одличне могућности за остваривање образовне и васпитне улоге школе.

Школа је прошла кроз више реформи средњег стручног образовања, а број ученика се стално повећавао, тако да је крајем седамдесетих година прошлог века сваке године матурирало око 500 ученика, да би средином деведесетих година тај број био преко 1000, а почетком овог века и преко 1300 ученика. Последњих година школа је суочена са рационализацијом у виду смањења броја одељења са 32 на 20, што је довело до смањења броја запослених. У школској 2019/20. успели смо да упишемо одељење више у односу на претходне школске године, тако да је видан благи пораст на 21 одељење.

Услед рационализације морала је да се промени и уписна политика школе. Сваке године, сагледавајући потребе тржишта, жеље ученика и локалних партнера, руководство школе доноси одлуку о смеровима који ће се уписати у тој школској години. Због великог интересовања за занимања здравствене струке и сада смањеног броја одељења, селекција при упису је врло строга. Током ове школске школске године у нашој школи ученици ће се образовати на смеровима: медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра- техничар, медицинска сестра-васпитач, зубни техничар, фармацеутски техничар, лабораторијски техничар и здравствени неговатељ.

Успешан и препознатљив стил рада школа је градила свих протеклих година. Због великог интересовања за занимања здравствене струке и селекције приликом уписа, у школу су се уписивали углавном одлични ученици, што је представљало изузетан потенцијал за остваривање свих наставних програма. За успешан рад и резултате у остваривању васпитно-образовних задатака и ваннаставних активности у протеклом периоду Медицинска школа је добила велики број награда и признања на локалном и републичком нивоу, као и на савезним такмичењима у доба СФР Југославије. Најзначајнија су:

– Плакета „25.мај“, признање које је доделила Скупштина РС за постигнуте резултате у образовању и васпитању;

– Диплома града Крагујевца, коју је доделила Скупштина града;

– Три златна знака Црвеног крста Југославије.

Током протеклих година ученици наше школе постизали су одличне и запажене резултате на разним такмичењима чији су организатори Удружење медицинских школа РС и Министарство просвете РС. Екипе наше школе освајале су више пута прво место на републичком и савезном такмичењу у пружању прве помоћи, а учествовале су и на европским такмичењима у Лондону и Лилу, где су освојиле осмо, односно десето место. Последњих година ученици освајају награде и на републичким такмичењима из анатомије и физиологије, здравствене неге, зубне технике, али и на регионалним и републичким такмичењима из општеобразовних предмета – српског језика и књижевности, латинског језика, географије и историје.

Школа данас

Medicinska škola Kragujevac

Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања под називом: средње стручно образовање под шифром 8220, подручје рада – здравство и социјална заштита, у складу са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања.

Наставу у школи изводи 70 наставника. Школске 2019/20. године уписано је 654 ученика  који су распоређени у 21 одељење.

Мисија и визија школе дефинисане су Развојним планом школе за период од 2018. до 2023. године.

Мисија школе:

 • Ми смо школа са традицијом која деценијама успешно припрема кадрове за рад у здравству.
 • Ми смо и данас стручна и безбедна школа која образује стручни кадар за више занимања у здравству;
 • Школа развија и позитивне социјалне мотиве, хумане односе, сарадњу, поштовање личности без било ког вида дискриминације;
 • Отворени смо за сваку позитивну педагошку и научну праксу и усавршавање наставника;
 • Окренути смо свим процесима позитивних интеграција нашег друштва.

Визија школе:

 • Интерактивна, кооперативна, пројектна настава.
 • Савремене наставне методе и технике у раду са ученицима.
 • Оснаживање ученика да развијају своје компетенције и знања.
 • Мотивисање запослених за учешће у писању пројеката и осмишљавању семинара.
 • Повећање броја одељења кроз осмишљавање нових профила рада.
 • Развојање школе кроз пројекте и сарадњу са другим школама у земљи и иностранству.

Годишњи план рада школе за школску 2020/ 2021. годину сачињен је на основу развојног плана школе, извештаја и акционог плана за самовредновање, школског програма, школског календара и важећих законских докумената.

Циљеви и општи исходи средњег образовања и васпитања

Средње образовање и васпитање остварује сe у складу са циљевима који су дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), а нарочито:

– развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву;

– развој стручних компетенција  неопходних  за  успешно запошљавање;

– оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;

– свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду;

– оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;

– поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости;

– развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативу, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења.

Средње образовање и васпитање мора да обезбеди услове да ученици и одрасли постигну опште исходе образовања и васпитања у складу са Законом.

Comments are closed.