Правилници

СТАТУТ ШКОЛЕ

ДОКУМЕНТА

Годишњи план рада школе и дома 2020/21.

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Портфолио ученика за избор ученика генерације

ПРАВИЛНИЦИ И ЗАКОНИ

Правилник о избору УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић”

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и свих активности које организује дом ученика

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Процедура о начину правдања изостанака и вођењу документације

Правилниk о похвалама, наградама, дисциплинској и материјалној одговорности ученика станара дома

Правилник ЕКСКУРЗИЈЕ

Правилник о раду

Правилник о испитима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о похвалама ученика

ПОСЛОВНИЦИ

ПОСЛОВНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 2018.

ЗАКОН

Новине y 3akoнy o ocновама cиcтемa образовања и васпитања

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Comments are closed.