Измењен календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20 и 17/20), у члану 3. додаје се став 9. који гласи:
„Надокнада наставних дана и наставних седмица у гимназијама и средњим стручним школама, до пуног броја наставних седмица и
наставних дана, одржаће се у другом полугодишту и биће усклађена са епидемиолошким мерама и са проценом угрожености безбедности и здравља ученика и запослених.”.

Измењен календар рада за текућу школску годину:

Comments are closed.